IQ Option synIQ Opsiýanyň gysgaça mazmuny

IQ Option 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Ikitaraplaýyn opsiýalarda, paýnamalarda we paýnamalarda, walýutalarda we ETF söwdasynda maliýe hyzmatlaryny hödürleýär.

Şeýle-de bolsa, millionlarça söwdagäri bilen dünýäde iň giňelýän kompaniýalaryň biri hasaplanýar.

IQ opsiýalarynyň dünýäniň dürli künjeklerinde söwdagärleri bar. Şeýle-de bolsa, berk çäklendirmeler sebäpli IQ Opsiýa Owganystandan, Albaniýadan, Amerikan Samoasyndan, Awstraliýadan, Belarusdan, Kanadadan, Komor, Krym, Kuba, Kongo Demokratik Respublikasy, Donetsk we Luhansk Halk Respublikasy, Eritreýa, Efiopiýa, Guam, söwdagärlere baryp bilmeýär. Gaiti, Eýran, Ysraýyl, Japanaponiýa, Liwiýa, Mali, Mýanma, Demirgazyk Koreýa, Palestina, Abhaziýa Respublikasy, Günorta Osetiýa Respublikasy, Russiýa, Günorta Sudan, Sudan, Siriýa, Prednestrowýa, Ukraina, Angliýa, ABŞ, Watikan, we ABŞ-nyň Wirgin adalary.

Söwda platformasy we web sahypasy, dünýäniň islendik ýerinden müşderilere halaýan dilinde söwda etmäge mümkinçilik berýän on üç dürli dilde elýeterlidir. IQ Option, söwdagärlere has amatly söwda edýän walýutasyny saýlamaga mümkinçilik berýär. Walýutalaryň saýlanylyşy GBP, RUB, EUR, IDR, USD, MUR we uanuan.

Bu IQ Opsiýa syn, dellalyň we onlaýn söwda hyzmatlarynyň aktiwlerini kesgitlemek üçin çuňňur derňewdir.

IQ opsiýasynyň esasy aýratynlyklary
Döredilen:
2013
Platformalar:
Içerki platforma
Iň pes goýum:
10 $
Ortaça:
1: 1000
Demo hasaby bar:
Hawa
Işlemezlik tölegi:
Hawa **
Goýum töleginiň mukdary:
0 $ *

Taraz

 • Hasap açmagyň aňsat we amatly usuly
 • Söwda gurallarynyň giň gerimi
 • Goýum tölegi ýok *

Garamaýan taraplary

 • MT4 we MT5 söwda platformalaryny üpjün etmeýär
 • ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Japanaponiýa we beýleki ýurtlardaky söwdagärler üçin elýeterli däl

* Walýuta öwrülişi
90 gün hereketsizlikden soň aýda ** $ 10 ulanylyp bilner


IQ Opsiýa baýraklary

IQ Option, ajaýyp söwda amaly, söwda gurallarynyň dürlüligi we täsirli söwda ýerine ýetirijiligi sebäpli köp baýrak aldy.

Alnan köp sanly baýraklaryň arasynda iň abraýly üçüsi: 2017-nji ýylda gowşurylan Ajaýyplyk baýragy, Iň oňat tehnologiýa amaly we iň oňat ykjam söwda platformasy.

Üstünlik baýragy interaktiw we wizual sungat akademiýasy tarapyndan berilýär; IQ Option, ýokary hilli we wizual derejesi sebäpli 2017-nji ýylda baýrak aldy. IQ Option programmasy Maliýe kategoriýasyndaky iň oňat programma hökmünde saýlandy.

Iň oňat tehnologiýa amaly baýragy, 2015-nji ýylda IQ opsiýasyna iň oňat tehnologiýa amaly baýragyny beren Web Marketing Assosiasiýasy tarapyndan berildi. IQ Option ykjam programmasy, IFM baýraklary tarapyndan 2015-nji ýylda iň oňat ykjam söwda platformasy ýaly köp baýrak gazanmagyň esasy sebäbi boldy.

IQ warianty kim?

IQ Option häzirki döwürde möhüm abraýyna ýetmek üçin gaty köp syýahat etdi. Olar 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Kiçijik söwda hyzmatyny üpjün ediji hökmünde başladylar we dünýäde iň meşhur onlaýn söwda dellallarynyň birine öwrülýänçä has ýokary we has ýokary hereket etdiler. Häzirki wagtda dünýäniň 213 ýurdundan 48,091,542 işjeň söwda ulanyjysy bar. Aktiw ulanyjylaryndan gündelik amallara baha bermek 1,338,793. Bu, işjeň ulanyjylaryndan sagatda 55,000+ amallaryň bardygyny aňladýar.
IQ Option syn
Häzirki wagtda dünýäniň 213 ýurdundan 48,091,542 işjeň söwda ulanyjysy bar.
IQ Option syn
Aktiw ulanyjylaryndan gündelik amallara baha bermek 1,338,793. Bu, işjeň ulanyjylaryndan sagatda 55,000+ amallaryň bardygyny aňladýar.

IQ Option synIQ opsiýa tölegleri

IQ Opsiýasynda, müşderiniň Forex dellallarynyň arasynda seýrek bolan geleşigiň bahasy bilen gyzyklanmazdan ozal zerur zatlary alýandyklaryna baha berýärler. Goýumlar we goýumlar üçin birnäçe mukdar talap edýär.
IQ görnüşi Etoro XM XTB
Hasap tölegi .Ok .Ok .Ok .Ok
Işlemezlik tölegi Hawa Hawa Hawa .Ok
Goýum tölegi 0 $ * 0 $ 0 $ 0 $
Çekiş tölegi 2% (1 $ -dan 30 $ -a çenli) 25 $ 0 $ 0 $

IQ Opsiýa goýumy we yzyna alyş tölegleri

Goýum we hasaplaşyk tölegleri
Goýum tölegi 0 USD *
Yzyna almak 2% (1 $ -dan 30 $ -a çenli)
Çekmegiň iň pes çägi 2 ABŞ dollary
Iň pes goýum 10 ABŞ dollary

IQ warianty ýaýraýar

XM IQ görnüşi XTB
EURUSD bahasy 0.00017 0.9 0.0001
GBPUSD ölçeg tölegi 2.1 0.0003
AUDUSD bahasy 0.00019 1.2 0.0002
EURCHF bahasy
EURGBP bahasy 0.0002 2 0.0004

Taraz

 • Goýum tölegi ýok *
 • Iň az mukdarda pul almak we goýum az
 • Ilkinji goýum we çykarmak üçin hasaby tassyklamagy talap ediň

Garamaýan taraplary

 • Wagt sarp etmek

* Walýuta konwensiýasy ulanylyp bilner


IQ Option synHasap açmak

IQ Opsiýa barada aýdylanda söwda hasaplarynyň iki görnüşi bar, olar: Hakyky hasap we VIP hasaby. Hakyky hasap bar, hasaby açmak üçin diňe 10 $ talap edilýän goýum bar.

VIP hasaby ep-esli mukdarda goýum goýýan müşderiler üçin elýeterlidir (takyk mukdary üýtgemeli).

Taraz

 • Söwda mukdaryna we tejribesine esaslanyp hasap görnüşleri
 • Demo hasaby hökmünde elýeterli
 • VIP hasaby şahsylaşdyrylan aýratynlyklary bar
 • Hakyky hasapda iň az goýum bar

Garamaýan taraplary

 • VIP hasaby üçin iň pes goýum
 • Söwda ýaryşlary diňe EUB-den başga söwdagärler üçin elýeterlidir


IQ opsiýasy hakyky hasap

Göni söwda üçin IQ Option iň az on dollar goýum talap edýär we täze söwdagärler göni efir hasabyny açmak we işlemek üçin bary-ýogy on dollar sarp edip bilerler. Hakyky hasaby, iň bolmanda, on dollarlyk maýa goýum bilen gazanyp bolýar we söwda funksiýalaryna gezek gelende hiç hili çäklendirmeler ýok.

Hakyky hasap, söwdagärleriň söwda platformasyndaky wakalar, ýöne EUB-den daşarda ýaşaýan söwdagärler üçin birnäçe söwda ýaryşlaryna gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Hakyky hasaby mugt Demo hasaby arkaly ulanyp, nähili işleýändigine düşünmek üçin ep-esli maliýe ýitgisine duçar bolup bilersiňiz.

Taraz

 • Iň pes goýum
 • Iň pes maýa goýum mukdary
 • 300+ söwda gurallaryna girmek

Garamaýan taraplary

 • Içerki IQ Opsiýa söwda platformasyna girmek


IQ Opsiýa VIP hasaby

Iki şertde. Iki şert aşakdakylar: VIP hasaby ep-esli mukdarda goýum goýýan müşderiler üçin elýeterlidir (takyk mukdary üýtgemeli). Hakyky hasabyň aýratynlyklaryndan we şahsylaşdyrylan aýratynlyklardan durýar; üpjün edýän şahsylaşdyrylan aýratynlyklary, söwdagäriň çagyryşynda we jaňynda şahsy dolandyryjy we söwdagäriň söwda ýazgylary barada aýlyk hasabat.

Taraz

 • Şahsy aýratynlyklar bar
 • Söwdagärleriň söwda ýazgylaryny yzarlamak üçin aýlyk hasabat
 • Tejribesi ýa-da ýokary söwda mukdary bolan söwdagärler üçin amatly

Garamaýan taraplary

 • Esasy söwda platformalaryna girenok


IQ opsiýa hasaby nädip açmaly

Demo hasaby açmak prosesi we Standard hasaby birmeňzeş, tapawudy ýok
BIRINJI ädim: Hasap üçin doly adyňyzy, e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy dolduryň. Sosial mediýaňyzy şol ýerden ýazylmak üçin programma bilen baglanyşdyryp bilersiňiz.

Ikinji

IQ Option syn
ädim: Söwda başlaň!

IQ Option syn


IQ Option Affiliate programmasy

IQ Option, girdejilerini has köpeltmek isleýän söwdagärler üçin şahamça programmasy bilen üpjün edýär; maksatnama söwdagärlere platforma bilen söwda etmäge höweslendirip girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär. Şahamça programmasyna goşulmak kararyna gelseňiz, baglanyşyk baglanyşygyny paýlaşmaly bolarsyňyz. Haçan-da başga bir söwdagär, baglanyşyk arkaly IQ Option bilen ýazylsa, bu özboluşly şahsyýetiňiz bilen baglanyşykly bolar.

Baglanyşygyňyza giren ulanyjylar IQ Opsiýa platformasynda söwda edip başlansoň, sylaglaryňyzy alarsyňyz. Girdejiňiz, müşderiniň söwda işjeňligine bagly bolup, ulanyjynyň girdejisiniň takmynan 70% -ini gazanyp bilersiňiz. Şäriklik programmasy çäksiz programma bolup, girdeji iki aýda tölenýär. IQ Option-a görä, 178 ýurtda 115,410 şahamça bar.

IQ Option synGoýum we yzyna almak

IQ Opsiýasy bilen on dollar ýa-da GBP ýa-da EUR goýmak üçin iň az mukdar bar. Söwdagärler goýum usulyny saýlap bilerler. Hasaplary barlamak işine gatnaşmaly söwdagärleriň ilkinji goýumlaryny goýmagy üçin käbir ädimler bar.


Goýumlar

IQ Option, söwdagärlerine söwdagäriň hasabyna we hasabyna goýumlary we goýumlary dürli usullary hödürleýär. Söwdagärler indi elektron tölegler (Skrill, MoneyBookers, CashU we Neteller) bilen bilelikde debet kartlary (Maestro we Visa Electron), kredit kartoçkalary (Visa we MasterCard) ýaly usullary ulanyp bilerler.

IQ Option tölegleri sim geçirmesi arkaly gaýtadan işlemäge ukyply; yzyna almak üçin iň pes mukdar iki dollar. Yza çekmek haýyşlaryny gaýtadan işlemek üçin wagt bir iş güni, ýöne ýerli maliýe guramasy bu amal üçin töläp biler.

Taraz

 • Goýum tölegi ýok *
 • Iň pes goýum
 • Goýum usullarynyň giň gerimi
 • Howpsuzlygy üpjün etmek üçin ilkinji goýum üçin zerur

Garamaýan taraplary

 • Esasy walýuta üçin dürlüligiň bolmazlygy

* Walýuta konwensiýasy ulanylyp bilner


IQ opsiýa goýum opsiýalary

 • Kredit kartoçkasy
 • Elektron gapjyklar
 • Bank geçirmesi


Yza çekmek

IQ Option-dan söwda hasaplaryndan serişdeleri çykarmak bilen, söwdagärleriň ulanmagy usuly goýum usulyna garşy bolup biler. Pul almak üçin elektron gapjyk, goýumlar üçin meňzeýär. Goýum elektron töleg arkaly amala aşyrylan bolsa, söwdagärler serişdeleri şol bir elektron hasabyna çykarmaly.

Mundan başga-da, söwdagäri yzyna almagyň usulyna garamazdan, üç iş gününiň dowamynda söwda sargytlaryny ýa-da haýyşyny gaýtadan işleýär. Bank kartoçkalary we töleg araçylary bilen haýyşy gaýtadan işlemek üçin goşmaça wagt bolup biler.

Taraz

 • Iň pes çykdajy mukdary
 • Çekmegiň dürli usullary
 • Elektron gapjyklary derrew haýyş edýär

Garamaýan taraplary

 • Bankdan çyksa ýygymlar alynyp bilner
 • Bank geçirimleri bilen haýal çykarmak prosesi


IQ opsiýasyny yzyna almak opsiýalary

 • Kredit kartoçkasy
 • Elektron gapjyklar
 • Bank geçirmesi

IQ Option synSöwda platformalary

IQ Option syn
IQ Option bilen söwda etmek üçin, haýsy programma üpjünçiligi bar bolsa, söwda platformasyny iş stoluňyzda ýa-da ykjam enjamyňyzda göçürip alyp bilersiňiz.

Söwda platformalary barada aýdylanda, IQ Option MT4 we MT5 ýaly esasy söwda platformalaryna goşulmak tendensiýasyna eýermedi. Indi olaryň öz içerki IQ Option söwda platformasy bar, bu dellal üçin arzan we söwdagär üçin peýdaly.

Şeýle-de bolsa, derňew we diagramma barada aýdylanda, wariantlar ýetmezçilik edýär. Söwda platformasy görnükli interfeýsden durýar we onlaýn we göçürip alyp bolýan formatlarda elýeterlidir. Gynansagam, programma üpjünçiliginiň göçürip alyp bolýan wersiýasy, şol bir artykmaçlyklary we kemçilikleri bilen web esasly söwda platformasyna öýkünmekdir.

Söwdagärlere diagramma nagyşlaryny kesgitlemek üçin peýdaly bolan dürli diagrammalardan saýlamaga mümkinçilik berýän diagramma guralynyň görnüşi bar. Bu dellalçylyk firmasy üçin söwda platformasy işleýär we göze ýakymly, ýöne derňewde peýdaly bolup bilmez.


Web we iş stoly söwda platformasy

IQ Option web söwda platformasy, platforma ulanmak gaty aňsat we oňat dizaýn edilen. Gözleg funksiýalarynyň aňsatdygyny görersiňiz we sargyt tabşyrmak meselesinde mesele tapmarsyňyz. Web söwda platformasyndaky sargyt görnüşleri, ýokarda ady agzalan bäş görnüşdir, olar ykjam programmada hem bar.

Söwdagärleri geň galdyran zat, söwda platformasynda tapylan bilim çeşmeleri, platformany nädip ulanmalydygy barada esasy wideolary görüp bilersiňiz.

Stol söwda platformasy we web söwda platformasy birmeňzeş aýratynlyklara eýedir, iş stoly platformasynyň plugin giňeltmesi we web platformasy web sahypasy arkaly.

Umuman aýdanyňda, IQ Option-yň web söwda platformasy diýseň täsirli we özboluşly aýratynlyklary we oňat dizaýn edilişi sebäpli birnäçe baýraklara eýe boldy.

Taraz

 • Gurluşyny ulanmak aňsat
 • Gowy dizaýn
 • 13 dilde bar
 • Dürli söwda gurallary bar


Jübi söwda platformasy

IQ Opsiýasy bilen, söwda-satuwda söwda etmek üçin ykjam programmasyny enjamyňyza göçürip alyp bilersiňiz. Jübi programmasynda web söwda platformasynda elýeterli diagramma gurallarynyň bardygyny görersiňiz.

Mobileokarda agzalan sargyt görnüşleriniň hemmesini ykjam programmada ulanyp bilersiňiz we enjamyňyzda duýduryş goýup bilersiňiz. Duýduryşlar we habarnamalar bahanyň üýtgemeginiň bardygyny ýa-da bahanyňyzyň maksadyna ýetenligini habar berer we möhüm wakalar barada size habar berer.

Umuman aýdanyňda, IQ Option söwda platformasy üstünlikli hasaplandy, sebäbi ykjam programma bilen baglanyşykly köp sanly baýrak gowşuryldy. Söwdagärler, ulanyjy üçin amatly we gurluşy aňsat bolan söwdagärleri ýerleşdirmek baradaky tagallalaryna ýokary baha berdiler.

Taraz

 • IOS we Android-de işleýär
 • Ulanyjy üçin amatly gurluş
 • Duýduryşlar we duýduryşlar bar

Garamaýan taraplary

 • Diňe CFD we Görnüşler bilen söwda etmek üçin elýeterli

IQ Option synBazarlar we maliýe gurallary

IQ Option-da söwdagärler 300+ dürli esasy aktiwleri söwda edip bilerler. walýuta jübütlerini, paýnamalary, bazar indekslerini, CFD we harytlary saýlamakdan ybarat. IQ Option, müşderilerine söwda etmek üçin 12 dürli kriptografik görnüşiň görnüşini hem öz içine aldy.

Söwda üçin elýeterli bazarlaryň sanawy hemişelik depginde ösýär. Firma paýnamalaryň we paýnamalaryň sanawyny giňeltdi we umumy geçmişini 190-dan gowrak aldy. Nebit, Kümüş we Altyn ýaly zatlaryň üstünden bazar ýaýratdy, Sanly söwda aktiwleriniň sanawyna goşuldy.

Her önüm bilen iň pes söwda ululyklary üýtgeýär. Bu sanly opsiýalaryň we ikilikleriň 1 dollara açylyp bilinjekdigini aňladýar, ýöne Forex CFD-iň iň az söwda mukdary 20 dollar.

190-dan gowrak aksiýa 12 Kriptokurluşlar
20-den gowrak ETF 30-dan gowrak walýuta jübüti
40-dan gowrak wariant 3 Haryt

IQ Option synBazar gözleg we söwda gurallary

IQ Option, ähli müşderileri we söwdagärleri üçin giňden elýeterli bolan köp sanly bilim çeşmeleri we materiallary bilen ýokary hormatlanýar. Sahypada täze gelen söwdagärleriň, şeýle hem hünärmen söwdagärleriň ünsüni özüne çekýän okuw materiallary bar. Bilim çeşmeleri we materiallary söwda wideolaryny, webinarlary we okuw gollanmalaryny öz içine alýar.

Söwdagärler birnäçe elektron kitaplara we iň köp ýaýran soraglaryň hemmesini çözýän soraglar bölümine ýetip bilerler. Bu okuw çeşmeleri dürli mümkinçilikleri we tejribesi bolan söwdagärler üçin peýdaly maglumatlary hödürleýär.

Dellalyň web sahypasy, okuw çeşmeleri bilen bir hatarda müşderilere dürli wideo sapaklaryna, derňew usullaryna we IQ Opsiýa platformasynyň gurluşy boýunça görkezmelere ýetmäge mümkinçilik berýär.

Taraz

 • Tradhli söwdagärler üçin elýeterli bilim çeşmeleri
 • Görkeziş kömegi
 • Has kabul ediji jogaplar üçin interaktiw webinarlar
 • Takyk soraglar bölümi
 • Diagramma gurallarynyň dürlüligi

Garamaýan taraplary

 • Esasy mowzuklar diňe öz içine alýar


IQ opsiýa söwda gurallary

IQ Option bilen, söwda wagtynda size kömek etjek köp sanly gurallary we dürlüligi taparsyňyz. Size girip boljak diagramma gurallary: Şem çyzgylary, içi şemler, meýdan çyzgylary, çyzgylar we çyzgylar. Bu diagramma gurallary, söwda edeniňizde ulanmak üçin IQ Option söwda platformasynda elýeterlidir.

IQ opsiýasynyň hödürleýän söwda gurallary
Täzelikler iým Ykdysady senenamalar
Özbaşdak bahalar duýduryşy Söwdaçylaryň pikiri
Jemgyýetiň göni şertnamasy

Taraz

 • Täzelikler habary hakyky wakalar bilen takyk
 • Söwda zerurlyklaryňyza laýyk gelýän baha duýduryşlary
 • Söwda strategiýalary özara täsirleşmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin

Garamaýan taraplary

 • Hiç
IQ Option bilen söwda edýän bolsaňyz, bu söwda gurallary siziň üçin gaty täsirli. Täzelikler iýmiti her gün, käte günde bir gezekden köp täzelenýär. Ykdysady senenamalar, dünýädäki ähli möhüm söwda wakalaryny öz içine alýar we senenamalar size bu waka barada duýduryş bermek üçin habarnamalary berýär.

Interaktiw Söwda jemgyýeti söwdagärlere söwda çözgütleri we söwda strategiýalary babatynda söwda pikirlerini paýlaşmaga we hatda biri-birinden öwrenmäge mümkinçilik berýär.

IQ opsiýa görkezijileri

IQ Option, söwda platformasy arkaly aşakdaky görkezijileri hödürleýär:

 • Hereket edýän ortaça (MA): Smooth Simple Moving Orta we Exponential Moving Orta ýaly bu görkezijiler size häzirki tendensiýalar barada düşünje berip biler we dürli görkezijiler bilen ulanylyp bilner.
 • Hereket edýän ortaça konwergensiýa tapawudy (MACD): bu görkeziji hereket edýän ortaça gabat gelýän we bölünýän ýerleri üpjün edýär.
 • Otnositel güýç görkezijisi (RSI): bu görkeziji häzirki tendensiýanyň güýjüni we bolup biläýjek ters nokatlaryny tapmaga kömek edýär. Şeýle hem, söwda aktiwiniň bahasynyň mutlak ösüşi bilen umumy bahanyň arzanlamagy bilen deňeşdirilýär.
 • “Stoch” ýa-da “Stochastic Oscillator” görkezijileri: bahanyň häzirki ýagdaýyny görkezýän we saýlanan döwrüň iň ýokary derejesi bilen deňeşdirýän görkeziji; bolup biljek ters nokatlary kesgitlemäge kömek edýän göterimdir.
 • Ortaça hakyky aralyk (ATR): bu görkeziji, saýlanan döwürde söwda aktiwindäki häzirki üýtgewsizligi görkezýär, bu ýerde nyrhlaryň üýtgemegini hem kesgitleýär.
 • Parabolik SAR : MA-lara meňzeş görkeziji, ýöne bahasy baha baglylykda üýtgeýär we ýokary tizlenmäniň kombinasiýasy bilen hereket edýär.
 • Ortaça hereket hereketi indeksi (ADX): bu görkeziji bahalaryň hereketi bolmazdan ozal tendensiýanyň güýjüni görkezýär, şeýle hem bazaryň üýtgemeginde bolup biljek üýtgeşmeleri görkezýär.
 • Fraktal: bular bazaryň ters nokatlary bilen birlikde ýerli iň ýokary we iň pes baha egrilerini görkezýän seriýalardyr.
 • Haryt kanaly indeksi (CCI): bahanyň hereketi bilen tizligi ölçýär we söwdagärlere ýakyn wagtda boljak bazar üýtgeşmelerini kesgitlemäge ýa-da tendensiýanyň güýjüni seljermäge kömek edýär.
 • Alligator görkezijisi: bu görkeziji bazaryň hereketine baha bermäge kömek edýär we Side-Bands filtrlemegine kömek edýär.
 • Ajaýyp yrgyldadyjy: bu görkeziji bir çalt görkeziji we bir haýal görkeziji bilen iki sany ýönekeý hereket ortaça wizuallaşdyrylan gatnaşygydyr. Bu görkeziji täze ösüşi görkezýär.
 • Bollinger Bands: bu görkezijiler bahalaryň üýtgemegi üçin dinamiki diapazonyň tendensiýalaryny görkezýär.
 • Ses görkezijileri: bu görkezijiler belli bir döwürde satyn alnan we satylan söwda aktiwiňiziň mukdaryny kesgitläp, göterim görkezýär.


IQ Opsiýa sargytlary

Köpeltmek buýruklary söwdagärlere ROI-ni ýokarlandyrmaga ýa-da köpeldiji arkaly maýa goýumlaryny yzyna gaýtarmaga mümkinçilik berýän sargyt görnüşleri. Eger köpeldijiňiz bar bolsa, söwda aktiwiňiziň bahasynyň üýtgemegi ýigrimi esse, elli esse ýa-da 100 esse ýokarlanar. Köpeltmek buýrugy girdejiňizi artdyrar, ýöne munuň öwezine has köp maliýe töwekgelçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz.

Stop-ossitirmek buýruklary, söwdagärlere söwda wagtynda razy bolmak isleýän iň ýokary maliýe ýitgisini kesgitlemäge mümkinçilik berýän sargyt görnüşleri. “Stop-Loss” sargytlary bilen, iň ýokary ýitgiňiz hökmünde kesgitlän maliýe mukdaryna ýeteniňizden soň, ýitgileriňiziň öwezini dolmak üçin söwda ýapylýar.

Girdeji almak buýruklary, “Stop-Loss” buýrugynyň ters tarapynda işleýän sargyt görnüşleri, bu ýerde söwdany ir ýapyp, kesgitlän mukdaryňyza ýetende girdejiňizi ýygnap bilersiňiz.

“Trailing Stop” buýruklary, duralgada awtomatiki ýapylmagy düýpgöter ulanyp, “Stop-Loss” buýrugy ideýasyny güýçlendirýän sargyt görnüşleri. Trailing Stop sargytlary, bahanyň üýtgemegine görä, görkezen ugruňyza geçer.

Öňünden sargyt, söwdagärlere diňe söwda aktiwiniň söwdagär tarapyndan kesgitlenen takyk bahasyna ýeteninden soň bazardan geçmegine rugsat berýän sargyt görnüşidir. Söwda aktiwleri görkezilen baha ýetenden soň, söwda awtomatiki usulda tassyklanmazdan ýerine ýetiriler.

IQ Opsiýa sargyt görnüşleri
Köpeltmek buýruklary Ossitirmek buýruklaryny bes ediň
Girdeji sargytlaryny alyň Trail yzarlamak buýruklary
Satyn alyň / Öňünden sargyt ediň


IQ Option synMüşderi hyzmaty

IQ Option, müşderi hyzmatyna 247 çalt jogap bermegi, 46 sekuntda jogap bermek we 30 minudyň içinde ähli meseleleri çözmek bilen öwünýär. Müşderi hyzmaty üçin uly topar bar we VIP hasaby bolan her bir söwdagär şahsy müşderi hyzmat hasaby dolandyryjysy bilen sylaglanýar.

Taraz

 • Çalt jogap
 • Degişli jogaplar
 • 24/7
 • Dürli dilleri goldaýar

Garamaýan taraplary

 • Ses täsiri ýok

Aragatnaşyk serişdeleri

 • E-poçta iberiň
 • Habarlaşmak üçin forma
 • Göni söhbetdeşlik
Müşderiniň synlaryna görä, IQ Option platformasy ýokary galdyryjy tejribe; wizual taýdan minnetdar we söwdagärleriň köpüsi göni diagrammalardan iş alyp barýarlar. Söwda platformasy, her bir söwdagäriň açyk pozisiýalaryny we söwda taryhyny görkezýär. Şeýle hem, araçylyk firmasynyň sosial tarapynyň iň esasysy bolan Söhbetdeşlikler we bloglar üçin bölüm bar. Müşderi goldawy söwdagärlere-de oňyn täsir edýän ýaly, sebäbi müşderi hyzmatyndan çalt we degişli jogaplar.

IQ Option synMüşderi bilimi

Islendik zady öwrenmegiň iň oňat usuly, ony ilkinji gezek synap görmek we onuň bilen hakyky wagt tejribe toplamakdyr. Şonuň üçin IQ Option, Demo hasaby bilen ähli söwdagärlere giriş mümkinçiligini berdi, şonuň üçin amalda pul ýitirmek barada aladalanman platformany synap bilersiňiz!

Öwrenmeli IQ Option söwda hasaby, Demo hasaby, söwdagärler üçin hiç hili maliýe töwekgelçiligi bolmazdan hasaby synap görmek üçin çäksiz simulýasiýa. Açar söz çäksiz, sebäbi dellallaryň çäksiz Demo hasaby hödürlemegi eşidilmeýär diýen ýaly, IQ Option-yň hut şu görnüşi. Demo hasaby söwdagärlere söwda mümkinçiligini berýär we on müň dollara çenli wirtual gaznalar bilen maliýe netijelerinden gorkmaň. IQ opsiýasy bilen söwdagärlere Demo hasabyna girmezden ozal şahsy maglumatlary bermek zerurlygy ýok. Söwdagärler şahsy maglumatlary bermeýänligi sebäpli, müşderä şahsy durmuşyny goramaga kömek edýär we dellala ynanmaga kömek edýär.


Demo hasaby nädip açmaly

BIRINJI ädim: Demo hasaby üçin doly adyňyzy, salgyňyzy we parolyňyzy dolduryň. Şeýle hem, sosial mediýaňyzy programma bilen baglanyşdyryp ýazylyp bilersiňiz.

Ikinji

IQ Option syn
ädim: Söwda başlaň!
IQ Option syn

IQ Option synNetije

Sözümiň ahyrynda, IQ Option, söwdagäriň şahsy maglumatlary we söwdagäriň gaznalary barada alada edýän ygtybarly dellal. IQ Option, dellallaryň köpüsinden tapawutlylykda köp aýratynlyklary we elementleri hödürleýän ygtybarly dellal. Brokerleriň köpüsinde ýok bolan ikilik opsiýalaryny goşmak bilen dürli söwda gurallaryny üpjün edýär.

Söwda hasaplarynyň iki görnüşi bar: Çäklendirilmedik Demo hasaby arkaly simulirläp boljak hakyky hasap we VIP hasaby. 10 000 ABŞ dollary bolan wirtual gaznalara girmek üçin Demo hasaby çäklendirilmedik wagt üçin ulanyp bilersiňiz. IQ Option, söwdagärlere diňe içerki söwda platformasy bolan bir söwda platformasy bilen üpjün edýär. Web we iş stoly terminaly we ykjam programma bar. Elektron gapjyklary goşmak bilen serişdeleri goýmagyň we serişdeleri yzyna almagyň köp usullary bar. Hasabyňyza serişdeleri goýmak we söwda mukdary bilen söwdany başlamak üçin diňe on dollar mukdaryny tölemeli bolarsyňyz, ähli aktiwler (opsiýalar we CFD).

Thank you for rating.